Patchnotes 2.0.6 [Maintenance 01.10.21]

Par Zelinski 01-10-2021Read More

...

Maintenance 01.10.2021

During this maintenance the new Game Version will be 2.0.6 and the new content will be implemented.English version:

New:


Battlepass:

 • Battlepass of October is now available, for more informations check ItemShop News
 • The interface of the Battlepass has been reworked.
 • A message will appear telling you that you have to buy the pass if you haven't activated it yet.


Dungeon:

 • You will now be notified when a dungeon is available again.
 • It is now possible to view the top 100 of a dungeon ranking.


giphy.gif?cid=790b76110f2f07fe4f8e57ff14487428e729b59d1b4bb922&rid=giphy.gif&ct=g • The Event schedule of September is now available, for more informations check Event News
 • The dungeon ranking for Ancient Jungle is now viewable on the website
 • Our latest patchnotes are now available on the website
 • It is now possible to preview sash & sash costumes
 • The guild skill Max PM have been changed by Critical Hit Resistance;
  • An item will appear in the next few days to allow a guild leader to reset skill points already used.
 • Jack's wings have been added to the ItemShop in the Sash Costumes category.

giphy.gif?cid=790b76110c9a81b5c9fbbc4e9adde79b453bcce012978861&rid=giphy.gif&ct=g


Changes:

 • Decreased Loyalty Jewel drop rate
 • Decreased drop rate of Sash Costume Design
 • Added Enchant Item+, Superior Cloth in Dungeon: Meley, Chamber of Visions
 • The duration of Imperial Battle has been reduced from 45 minutes to 30 minutes
 • An additional description has been added to the powershards
 • It is now possible to change your Pin Code on the website
 • Transmutation Reversal item is now stackable
 • Successful completion of the Meley dungeon will no longer give any extra points


PVP changes:

 • The damage of the following classes has been restored from before the correction of the magic attack value: Sura Dark Magic, Dragon Shaman and Healing.

Ninja - Archery:

 • Repetitive Shot damage has been slighty increased
 • Fire Arrow:
  • Slight decrease in damage
  • Cooldown decreased: 25 seconds => 20 seconds
 • Poison Arrow:
  • Cooldown decreased: 25 seconds => 20 seconds
 • Feather Walk:
  • The HP Regeneration bonus has been changed to a temporary bonus of Increased Damage
  • Cooldown increased: 14 seconds => 56 seconds at P
  • Duration decreased: 40 seconds => 25 seconds at P
  • (new) Provides 15% additional damage at level 120

Additional information:

 • Slight increase = Between 100 and 300 damage


Bugfixes:

 • Fixed an announcement in the dungeon Chamber of Visions.
 • Correction of general announcements in the RO language.
 • Fixed the formulas for the chances to apply a negative effect (lasting fire, poison..) on some skills.


Known issues:

 • The window is not responding when closing it.
 • Clicks no longer work after closing a window.Version française:

Nouveauté:


Passe de combat:

 • Le Passe de combat du mois de Octobre est maintenant disponible, pour plus d'informations consultez ItemShop News
 • L'interface du passe de combat a été retravaillée.
 • Un message apparaîtra vous indiquant que vous devez acheter le passe si vous ne l'avez pas encore activé.Donjon:

 • Vous aurez la possibilité d'être notifié lorsqu'un donjon est de nouveau disponible.
 • Il est désormais possible de visualiser le top 100 d'un classement de donjon.

giphy.gif?cid=790b76110f2f07fe4f8e57ff14487428e729b59d1b4bb922&rid=giphy.gif&ct=g
 • Le calendrier des événements est maintenant disponible, pour plus d'informations consultez Event News
 • Le classement de la jungle est désormais visible sur le site web.
 • Les annonces de patchnote sur le forum sont désormais liées au site.
 • La prévisualisation des étoles et costumes d'étole est désormais possible.
 • La compétence de guilde PM Max. a été changé par Résistance aux coups critique;
  • Un objet apparaitra dans les prochains jours pour permettre au chef d'une guilde de réinitialiser les points de compétences déjà utilisés.
 • Les ailes de Jack ont été ajoutée à l'ItemShop dans la catégorie Costume d'étole.

giphy.gif?cid=790b76110c9a81b5c9fbbc4e9adde79b453bcce012978861&rid=giphy.gif&ct=g


Changement:

 • Taux de drop des joyaux de loyauté diminué
 • Taux de drop des Plan de Costume d'étole diminué
 • Ajout d'Objet enchanté+, Tissu supérieur dans le donjon: Meley, Vision
 • La durée des événements Bataille impérial passe de 45 minutes à 30 minutes
 • Une description supplémentaire a été ajoutée aux fragments
 • Il est désormais possible de modifier son Code Pin sur le site web
 • L'objet antéprojection est désormais empilable
 • La réussite du donjon Meley ne donnera désormais plus aucun points supplémentaires


Changements PVP:

 • Les dégâts des classes suivantes ont été restaurés d'avant la correction de la valeur d'attaque magique: Sura Magie Noire, Chamane Dragon et Soin.


Ninja - Archer:

 • Les dégâts de Tir à répétition ont légèrement été augmentés
 • Flèche de feu:
  • Légère baisse des dégâts
  • Temps d'attente baissé: 25 secondes => 20 secondes
 • Flèche empoisonnée:
  • Temps d'attente baissé: 25 secondes => 20 secondes
 • Foulée de plume:
  • Le bonus Régénération des PV a été changé par un bonus temporaire de Dégâts infligés améliorés
  • Temps d'attente augmenté: 14 secondes => 56 secondes en P
  • Durée baissée: 40 secondes => 25 secondes en P
  • (nouveau) Procure 15% de dégâts supplémentaire en P au niveau 120


Informations supplémentaires:

 • Légère augmentation = Entre 100 et 300 dégâts


Corrections:

 • Correction d'une annonce dans le donjon Chambre des visions.
 • Correction des annonces générales dans la langue RO.
 • Correction des formules pour les chances d'appliquer un effet négatif (feu durable, poison..) sur certaines compétences.


Bugs d'actualité:

 • La fenêtre ne réponds pas lorsqu'elle se ferme.
 • Les clics ne fonctionnent plus après avoir fermé une fenêtre.Česká verze:

Nově:


Battlepass:

 • Battlepass pro Říjen je dostupný v hre. , pro více informací se podívej na ItemShop News.
 • Rozhraní battlepassu bylo přepracováno.
 • Pokud jste si ješte neaktivovali battlepass, objeví se správa, že si ho musíte nejprve zakoupit.Dungeonů:

 • Nově budete informováni, až bude dungeon opět k dispozici.
 • Nyní je možné zobrazit 100 nejlepších míst v žebříčku dungeonů.

giphy.gif?cid=790b76110f2f07fe4f8e57ff14487428e729b59d1b4bb922&rid=giphy.gif&ct=g • Kalendář eventů pro Říjen je dostupný, pro více informací je podívej na Event News.
 • Žebříček Starověké džungle je nyní vidět na webových stránkách
 • Patchnotes se nyní objevují i na hlavní stránce
 • Kostýmy šerp si můžete nyní prohlédnout v náhledu
 • Cechovní dovednost Max MB byla změněna na Odolnost proti kritickým zásahům.
  • V příštích dnech se objeví předmět, který umožní vedoucímu cechu resetovat použité dovednostní body.
 • Do ItemShop-u byla přidána křídla Jacka v kategorii Kostýmy šerp.

giphy.gif?cid=790b76110c9a81b5c9fbbc4e9adde79b453bcce012978861&rid=giphy.gif&ct=g


Změny:

 • Snížení míry dropu Drahokamu věrnosti
 • Snížení míry dropu Návrhu kostýmu šerp
 • Přidán předmět začarovat předmět+, nadstandardní tkanina v dungeonech: Meleyino doupě, Komnata znalostí
 • Zkrácení doby trvání eventu Válka ríši ze 45 na 30 minut
 • Doplňující popis byl přidán k střepům
 • Na webových stránkách je nyní možné změnit kód PIN
 • Předmět odvolání proměny je možné nyní stackovat.
 • Úspěšné dokončení dungeonu Meley již nepřináší žádné body navíc.


PVP změny:

 • Poškození následujících tříd bylo obnoveno z období před opravou hodnoty magického útoku: Sura černé magie (BM), Dračí šaman a Healer.

Ninja - Archer:

 • Poškození opakovaného výstřelu bylo mírně zvýšeno.
 • Ohnivý šíp:
  • Mírné snížení poškození
  • Čekací doba znížena => 20 sekund
 • Otrávený šíp:
  • Čekací doba znížena => 20 sekund
 • Našlapování polehoučku:

  • Změna bonusu k regeneraci ZB na dočasný bonus k získanému poškození.
  • Prodlužení čekací doby => 56 sekund na P
  • Snížení doby trvání => 25 sekund na P
  • (nově) Poskytuje 15% dodatečné poškození na P na úrovni 120.


Doplňující informace:

 • Mírné zvýšení = 100 až 300 poškození


Bugfixy:

 • Opraveno oznámení v dungeonu Komnata znalostí
 • Opravená oznámení v jazyce rumunština
 • Opraveny vzorce pro možnost použití negativního efektu (trvalý oheň, jed..) u některých dovedností.


Známé problémy:

 • Okno launcheru po vypnutí neodpovídá
 • Klikanie v hre nefunguje, pokiaľ zavriete okno.

Patchnotes 2.0.5 [Maintenance 22.09.21]

Par Zelinski 23-09-2021Read More

...

Maintenance 22.09.2021

During this maintenance the new Game Version will be 2.0.5 and the new content will be implemented.English version:

New features:

 • Voting awards changed;
  • 8 Dragon Coins
  • Bonus against monsters +10%.
  • The switchbot uses switches in packs of 400 instead of 200.
  • Increases the chance of catching fish.
  • Increases the chance of mining ores.
 • Biologist:
  • A new biologist quest available from Level 98.
  • A new item Scroll of the Seeker allowing you to reset a biologist quest above level 92 is available at the itemshop for 94 DC.


 • Runes:
  • From now on, when you equip all 4 runes simultaneously, you will be awarded a set bonus.

   • +50% set bonus for the player between Lvl 106 and 120
   • +30% set bonus for players between Lvl 76 and 105
   • +10% set bonus for the player between level 1 and 75


  giphy.gif?cid=790b76111f9dcbb10ab3895cc90464f95adc5437abacc9ac&rid=giphy.gif&ct=g


Introduction:


A new piece of equipment makes its appearance on Rubria, the Stole Costume.

This costume will change the appearance of your current stole and will also give you additional bonuses.


These costumes will have to be upgraded to be as efficient as possible.

Indeed, a +0 stole costume can only contain one bonus unlike a +3 costume which can contain 4.In order to give you the possibility to customize your character even more, 9 stole suits are available.
Requirements:

 • There is no minimum level to equip a stole costume.
 • You must wear a stole to equip a stole suit.
 • The stole suit is permanent.
 • You get between 1 and 4 bonuses randomly depending on the level of your stole suit.
 • To add a bonus to your stole suit, you will need this item:
 • To change the bonuses on your stole suit, you will need this item:


Available bonuses:


Bonus against half-humans1 à 3%
Bonus against monsters1 à 3%
Critical Hit Chance1 à 3%
Chance of piercing hit1 à 3%
Average Damage1 à 3%
Skill damage1 à 3%
Casting Speed3 à 7%
Resistance to Half-Human1 à 5%
Defense15 à 50
Bonus against metins1 à 3%
Resistance to critical hits1 à 3%
Resistance to piercing hits1 à 3%
New items:

 • Stole Suit Plan (craft, available in dungeons 75+)
 • Superior Cloth (craft + upgrade, available in dungeons 75+)
 • Enchanted Item+ (drop, available in dungeons 75+)
 • Enhancement item+ (craft, available in dungeons 75+)
 • Jewel of eternal love (Gaya)
 • Magic Pacifier (Gaya)


Change:

 • Herbalist Chest:
  • Added an extra chest in 90+ dungeons
  • Added an extra chest on the Beran metin.
  • Removal of one chest on metins 90 to 120
 • The Glove License item is now tradeable.
 • When a player links an item, other languages will have the name translated in the chat directly for each language.
 • Mobs in cursed maps removed.
 • The item Spirit Stone Fellowship has been removed from Crate Gaya with the addition of extra earnings.
 • The order of the books is no longer random in the Chamber of Visions.
 • A message will now appear if your pet's level is not high enough when trying to use a skill book.
 • Increased amount of Enchanted Chest in the Gayas Exchange
 • Changed the position of buttons in the hide/show inventory.
 • Recycles related to energy fragments have been moved to the Alchemist
 • Itemshop language changed to English temporarily.


Fixed:

 • Categories for changing guild alchemist have been translated.
 • Translation of all the notices of each dungeon.
 • The link to join Discord on the login interface has been fixed.
 • A latency issue has been fixed with dragon stones + mount.
 • The problem of the black screen after a certain amount of inactive time has been fixed.


Version française:

Nouveautés:

 • Modification des récompenses par vote;
  • 8 Monnaies du dragon
  • Bonus contre les monstres +10%.
  • Le switchbot utilise les switchs par pack de 400 au lieu de 200.
  • Augmente la chance de capturer des poissons.
  • Augmente la chance d'extraire du minerais.
 • Biologiste:
  • Une nouvelle quête biologiste disponible à partir du Niveau 98.
  • Un nouveau objet Parchemin du chercheur vous permettant de réinitialiser une quête biologiste au dessus du niveau 92 est disponible à l'itemshop au prix de 94 DC.


 • Runes:

  • Désormais, lorsque vous équiperez les 4 runes simultanément, un bonus de set vous seras attribués.

   • +50% de bonus d'ensemble pour le joueur entre le Niv. 106 et 120
   • +30% de bonus d'ensemble pour le joueur entre le Niv. 76 et 105
   • +10% de bonus d'ensemble pour le joueur entre le Niv. 1 et 75


  giphy.gif?cid=790b76111f9dcbb10ab3895cc90464f95adc5437abacc9ac&rid=giphy.gif&ct=g


Introduction:


Une nouvelle pièce d'équipement fait son apparition sur Rubria, le Costume d'étole.

Ce costume modifiera l'apparence de votre étole actuelle et vous apportera également des bonus supplémentaires.


Ces costume devront être améliorés pour être le plus efficace possible.

En effet, un costume d'étole +0 ne pourra contenir qu'un bonus contrairement à un costume +3 qui pourra lui, en contenir 4.

Afin de vous donner la possibilité de personnaliser encore plus vos personnage, 9 costume d'étole sont disponibles.Conditions requise:

 • Il n'y a pas de niveau minimum pour équiper un costume d'étole.
 • Vous devez porter une étole pour équiper un costume d'étole.
 • Le costume d'étole est permanent.
 • Vous obtenez entre 1 et 4 bonus aléatoirement en fonction du niveau de votre costume d'étole.
 • Pour ajouter un bonus à votre costume d'étole, vous aurez besoin de cet objet:
 • Pour modifier les bonus de votre costume d'étole, vous aurez besoin de cet objet:


Bonus disponible:

Bonus contre les demis-humain 1 à 3%
Bonus contre les monstres 1 à 3%
Chance de coup critique 1 à 3%
Chance de coup perçant 1 à 3%
Dégâts moyens 1 à 3%
Dégâts de compétence 1 à 3%
Vitesse du sort 3 à 7%
Résistance contre les demis-humain 1 à 5%
Défense 15 à 50
Bonus contre les metins 1 à 3%
Résistance coup critique 1 à 3%
Résistance coup perçant 1 à 3%
Nouveaux objets:

 • Plan de costume d'étoles (craft, disponible dans les donjons 75+)
 • Tissu supérieur (craft + amélioration, disponible dans les donjons 75+)
 • Objet enchanté+ (drop, disponible dans les donjons 75+)
 • Objet de renforcement+ (craft, disponible dans les donjons 75+)
 • Bijou de l'amour éternel (Gaya)
 • Sucette magique (Gaya)

Changement:

 • Coffre herboriste:
  • Ajout d'un coffre supplémentaire dans les dungeons 90+
  • Ajout d'un coffre supplémentaire sur les metin du Beran.
  • Retrait d'un coffre sur les metins 90 à 120


 • L'objet Licence de gants est désormais échangeable.
 • Lorsqu'un joueur link un item, les autres langues auront le nom traduit dans le chat directement pour chaque langue.
 • Mobs des maps maudites retirés
 • L'objet Bourse pierre d'esprit a été retiré de Caisse gaya avec l'ajouts de gains supplémentaire.
 • L'ordre des livres n'est désormais plus aléatoire dans la chambre des visions.
 • Un message s'affichera désormais si le niveau de votre familier évolutif n'est pas assez élevé lorsque vous essayez d'utiliser un livre de compétence
 • Quantité de Coffre enchanté augmentée à la Bourse aux Gayas
 • Position des boutons dans l'inventaire cacher/montrer modifiée
 • Les recyclages liés aux fragments d'énergie ont été déplacés à l'Alchimiste
 • La langue de l'itemshop est passée en anglais temporairement


Correction:

 • Les catégories pour changer d'alchimiste de guilde ont été traduites
 • Traduction de tous les notices de chaque donjon
 • Le lien pour rejoindre Discord sur l'interface de connexion a été corrigé.
 • Un problème de latence a été réglé avec les pierres-dragons + monture.
 • Le problème de l'écran noir après un certains temps inactif a été corrigé.


Česká verze:

Nové funkce:

 • Změny ve votováni;
  • 8 dračích mincí
  • Bonus proti příšerám +10%.
  • Switchbot používá začarka po 400 místo 200.
  • Zvýšena šance na ulovení ryby.
  • Zvýšena šance na těžbu rud.

 • Biolog:
  • Nový úkol biologa je k dispozici od 98. úrovně.
  • Nový předmět umožňující resetovat úkol biologa nad 92. úroveň je k dispozici v ItemShop-u za 94 DC.


 • Runy:
  • Od teď získáte při vybavení všech 4 run najednou bonus.

   • +50% bonus pro hráče mezi úrovněmi 106 a 120.
   • +30% bonus pro hráče mezi lvl 76 a 105.
   • +10% bonus pro hráče mezi úrovněmi 1 a 75.


  giphy.gif?cid=790b76111f9dcbb10ab3895cc90464f95adc5437abacc9ac&rid=giphy.gif&ct=g


Informace:


Do Rubrie přichází nové vybavení, kostýmy šerp.

Tento kostým změní vzhled vaší šerpy a také vám poskytne další bonusy.


Tyto kostými bude třeba vylepšit, aby byly co nejúčinnější.

Kostým +0 může obsahovat pouze jeden bonus, na rozdíl od kostýmu šerpy +3, který může obsahovat 4 bonusy.Abyste měli možnost si postavu ještě více přizpůsobit, je k dispozici 9 kostýmů šerp.Požiadavky:

 • Není stanovena žádná minimální úroveň pro vybavení kostýmu šerpy.
 • Abyste si mohli vybavit kostým šerpy, musíš mít šerpu.
 • Kostým šerpy je trvalý.
 • V závislosti na úrovni kostýmu šerpy získáváte náhodně 1 až 4 bonusy.
 • K přidání bonusu ke kostýmu šerpy potřebujete tento předmět:
 • Chcete-li změnit bonusy svého kostýmu šerpy, budete potřebovat tento předmět:


K dispozici jsou bonusy:


Bonus proti pololidem1 až 3%
Bonus proti příšerám1 až 3%
Šance na kritický zásah1 až 3%
Šance na pronikavý zásah1 až 3%
Průměrné poškození1 až 3%
Poškození schopnosti1 až 3%
Rychlost kouzla3 až 7%
Odolnost proti pololidem1 až 5%
Obrana15 až 50
Bonus proti metinům1 až 3%
Odolnost proti kritickým zásahům1 až 3%
Odolnost proti pronikavým zásahům1 až 3%
Nové předměty:

 • Dizajn kostýmu šerp (craft, dostupné v dungeonech 75+)
 • Nadstandardní tkanina (craft + upgrade, dostupná v dungeonech 75+)
 • Zesílit předmět+ (drop, dostupný v dungeonech 75+)
 • Začarovat předmět+ (craft, dostupný v dungeonech 75+)
 • Klenot věčné lásky (Gaya)
 • Kouzelné lízátko (Gaya)

Změny:

 • Truhla bylinek:
  • Přidána v dungeonech 90+.
  • Přidána na metinech u Berana.
  • Odstranění truhly na metinech 90 až 120


 • Předmět licence na rukavice je nyní obchodovatelný.
 • Když hráč zobrazí předmět (v chatu, etc.), budou mít ostatní jazyky název přeložený v chatu přímo pro každý jazyk.
 • Odstranění mobů z prokletých map
 • Z bedny Gaya byl odstraněn předmět Pytel s kamenem duchů a přidány náušnice.
 • Pořadí knih v komnatě znalostí již není náhodné.
 • Pokud úroveň vašeho mazlíčka není dostatečně vysoká, při pokusu o použití knihy dovedností se nyní zobrazí zpráva.
 • Zvýšené množství Začarovaných truhel na Gaya tržišti.
 • Změněna pozice tlačítek v inventáři skrýt/zobrazit
 • Recyklace související s energetickými fragmenty byly přesunuty k alchymistovi
 • Jazyk ItemShop-u byl dočasně změněn na angličtinu


Opravy:

 • Kategorie pro změnu alchymisty cechu byly přeloženy.
 • Překlad všech oznámení o jednotlivých dungeonech
 • Byl opraven odkaz pro připojení k Discordu v launcheru.
 • Byl opraven problém s latencí u dračích kamenů + mounta.
 • Byl opraven problém s černou obrazovkou po určité době nečinnosti.


Patchnotes 2.0.4 [Maintenance 02.09.21]

Par Zelinski 01-09-2021Read More

...

Maintenance 02.09.2021

During this maintenance the new Game Version will be 2.0.4 and the new following content will be implemented.


English version:

New:

 • Battlepass of September is now available, for more informations check ItemShop News
 • The Event schedule of September is now available, for more informations check Event News
 • The biologist quest interface is completely translated
 • A killfeed has been added for guild wars and national wars


Changes:

 • Pages have been added to the recovery window
 • The defensive bonuses of the level 100 helmet (defensive) go from 10% to 8%
 • The bonuses on the ocean shoes goes from 7% to 8%
 • The amount of enchanted chests obtained at the gaya market have increased
 • The fire element have been added to the monsters on the 2nd floor of the spider cave
 • A description have been added for the Antique Jungle Chest in certain languages
 • The Ancient Jungle Chest rewards have been temporary put on the boss instead


PVP changes:

 • Blade-Fight Force:
  • The damage of Poisonous cloud has been greatly increased and the magic attack value now increases the damage
 • Archery Force:
  • Arrow shower's damage has been slightly increased
  • Damage from Fire arrow has been increased moderately
  • Poison arrow's damage has been slightly increased
  • The damage of Spark has been slightly increased
 • Healing Force:
  • Lightning Throw's cooldown increased: 7 seconds => 8 seconds
  • Summon Lightning:
   • The maximum number of targets hit goes from 16 max hit to 15 max hit
   • Cooldown decreased: 15 seconds => 14 seconds
   • Slight decrease in damage
  • Lightning Claw:
   • Cooldown decreased: 10 seconds => 9 seconds
   • Slight increase in damage
  • Attack+:
   • The Magic Attack Value has been decreased from 106.1 to 89.3
   • The Attack Value has been decreased from 82.3 to 79.8
   • With statistics at their best. INT: 185; STR: 154; DEX: 149
 • The parrying bonus of the evolving pet's skills is increased from 7% to 8%
 • A new formula for player skills has been applied and makes the stat points more important
 • NB: The damage may be lower for some, depending on your bonuses mainly.
 • Additional information:
  • Slight increase = Between 100 and 300 damage
  • Medium increase = Between 400 and 700 damage
  • Large increase = Between 800 and 1200 damage


Bugfixes:

 • Attempt to correct unusable pets purchased in the market
 • The display of the recuperation window in certain languages is fixed
 • The bosses now spawn correctly on the first floor of the desolated land dungeon
 • The monsters now spawn correctly in the spider cave
 • The display of the text ( in all language ) when you pick up something on the ground is now fixed
 • The empty rooms in the 2nd floor of the spider cave problem is now fixed
 • The button in the login window is now fixed
 • The Magical Defense and Magical Attack bonuses are now fixed.
 • The Magical Defence is now fixed in the bonus table in the player profile
 • The Defense% bonus is now fixed
 • The monsters in the Mushroom Forest’s Dungeon does not longer attack players without being beside it


A fix for the dungeon’s announce that are sometimes not in your language is in work and will be apply soon !


Version française:

Nouveau:

 • Le Passe de combat du mois de Septembre est maintenant disponible, pour plus d'informations consultez ItemShop News
 • Le calendrier des événements est maintenant disponible, pour plus d'informations consultez Event News
 • Traduction complète de l'interface du biologiste
 • Une killfeed a été ajouté pour les guerres de guilde et batailles impérial

Changement:

 • Des pages ont été ajoutées à la fenêtre de récupération
 • Le bonus des casques niv. 100 (défensif) passe de 10% à 8%
 • Le bonus des chaussures d'océan passe de 7% à 8%
 • La quantité de coffres enchantés obtenus au marché de gaya a augmenté
 • L'élément feu a été ajouté aux monstres de la cave des araignées 2
 • Une description a été ajoutée pour le Coffre de Jungle Antique dans certaines langues
 • La récompense du coffre dans la jungle antique a temporairement été déplacée sur le boss


Changement PVP:

 • Assassin:
  • Les dégâts de Brume empoisonnée ont grandement été augmentés et la valeur d'attaque magique augmente désormais les dégâts
 • Archer:
  • Les dégâts de Pluie de flèche ont légèrement été augmentés
  • Les dégâts de Flèche de feu ont moyennement été augmentés
  • Les dégâts de Flèche empoisonnée ont légèrement été augmentés
  • Les dégâts de Coup étincelant ont légèrement été augmentés
 • Soin:
  • Le temps d'attente de Jet de foudre a été augmenté: 7 secondes => 8 secondes
  • Invocation de foudre:
   • Le nombre maximum de cibles touchés passe de 16 à 15
   • Temps d'attente baissé: 15 secondes => 14 secondes
   • Légère baisse des dégâts
  • Griffe de foudre:
   • Temps d'attente baissé: 10 secondes => 9 secondes
   • Légère augmentation des dégâts
  • Attack+:
   • La Valeur d'attaque magique a été baissée passant de 106.1 à 89.3
   • La Valeur d'attaque a été baissée passant de 82.3 à 79.8
   • Avec des statistiques au maximum. INT: 185; STR: 154; DEX: 149
 • Le bonus parer des compétences du familier évolutif passe de 7% à 8%
 • Une nouvelle formule pour les compétences de joueurs a été appliquée rendant les points de statistiques plus important
 • NB: Il se peut que les dégâts aient baissés pour certains, cela dépends de vos bonus essentiellement.
 • Informations supplémentaires:
  • Légère augmentation = Entre 100 et 300 dégâts
  • Augmentation moyenne = Entre 400 et 700 dégâts
  • Grande augmentation = Entre 800 et 1200 dégâts


Correction:

 • Tentative de correction pour les familiers inutilisables achetés dans le marché
 • Correction de l'affichage pour la fenêtre de récupération dans certaines langues
 • Correction du boss qui n'apparaissait pas dans l'étage 1 du donjon terre désolée
 • Correction des monstres qui n'apparaissait pas dans le donjon des araignées
 • Correction de l'affichage du texte dans toutes les langues lorsqu'on ramasse un objet
 • Correction des salles vides dans la cave des araignées 2
 • Correction des boutons sur l'interface de connexion
 • Correction des bonus Défense magique & Valeur Attaque magique qui ne fonctionnaient pas totalement
 • Correction du bonus Défense magique dans le tableau des bonus dans le profil
 • Correction du bonus Défense % qui ne fonctionnait pas totalement
 • Correction des monstres dans la forêt des champignons qui attaquaient sans être à côté du joueur


Une correction des annonces en donjon qui sont parfois dans une langue différente de la sienne est en cours et sera appliqué prochainement !


Česká verze:

Nově:

 • Battlepass pro Září je nyní k dispozici, pro více informací se podívejte na ItemShop Novinky
 • Kalendář eventů pro Září je nyní k dispozici, více informací naleznete v sekci Kalendář eventů
 • Úkoly biologa jsou kompletně přeložené
 • Byl přidán killfeed pro cechovní a války říši.

Změny:

 • Pages have been added to the recovery window
 • Obranné bonusy helmy od 100. úrovně (obranné) se mění z 10 % na 8 %.
 • Bonusy u bot oceánu se zvyšují ze 7 % na 8 %.
 • Zvýšilo se množství začarovaných truhel na trhu gaya
 • U příšer ve 2. patře pavoučí jeskyně byl přidán ohnivý element.
 • U truhly starověké džungle byl přidán popis v některých jazycích.
 • Odměny za truhlu ze starověké džungle byly dočasně přemístněny na bosse.


PVP změny:

 • Boj zblízka:
  • Poškození jedovatého oblaku bylo výrazně zvýšeno a hodnota magického útoku nyní zvyšuje poškození.
 • Dálkový boj:
  • Poškození smršti šípů bylo mírně zvýšeno.
  • Poškození ohnivým šípem bylo mírně zvýšeno.
  • Poškození jedovatého šípu bylo mírně zvýšeno.
  • Poškození jiskry bylo mírně zvýšeno
 • Léčení:
  • Prodloužení cooldownu bleskového vrhu: 7 sekund => 8 sekund
  • Zaříkat blesk:
   • Maximální počet zasažených cílů se snižuje z 16 na 15.
   • Snížení cooldownu: 15 sekund => 14 sekund
   • Mírné snížení poškození
  • Bleskový dráp:
   • Snížení cooldownu: 10 sekund => 9 sekund
   • Mírně zvýšené poškození
  • Útok+:
   • Magická útočná hodnota byla snížena ze 106,1 na 89,3.
   • Hodnota útoku byla snížena z 82,3 na 79,8.
   • S nejlepšími statistikami. INT: 185; SIL: 154; POH: 149
 • Bonus k obraně proti charakterům u peta z vejce se zvyšuje ze 7 % na 8 %.
 • Byl použit nový vzorec pro dovednosti hráčů, který zvyšuje důležitost statistických bodů.
 • Poznámka: Poškození může být pro některé nižší, záleží především na vašich bonusech.
 • Doplňující informace:
  • Mírné zvýšení = 100 až 300 damage
  • Střední zvýšení = mezi 400 a 700 damage
  • Velké zvýšení = mezi 800 a 1200 damage


Bugfixy:

 • Pokus o opravu nepoužitelných petů zakoupených na trhu
 • Zobrazení okna recyklace v některých jazycích je opraveno.
 • Bossové se nyní správně spawnují v prvním patře dungeonu v pusté zemi.
 • Příšery se nyní v pavoučí jeskyni objevují správně.
 • Zobrazení textu ( ve všech jazycích ) při zvednutí něčeho na zemi je nyní opraveno.
 • Problém s prázdnými místnostmi ve 2. patře pavoučí jeskyně je nyní vyřešen.
 • Tlačítko v přihlašovacím okně je nyní opraveno
 • Bonusy k magické obraně a magickému útoku jsou nyní opraveny.
 • Magická obrana je nyní opravena v tabulce bonusů v profilu hráče.
 • Bonus za obranu % je nyní opraven
 • Příšery v dungeonu Houbového lesa již neútočí na hráče, aniž by se nacházely vedle něj.


Na opravě oznámení dungeonu, která někdy nejsou ve vašem jazyce, se pracuje a bude brzy aplikována !

Metin2 P Server
LOGIN

or Registration

RANKING OF PLAYERS

# Player Class Level
1[GH]GuerrierGuerrierLv. 120
2ShakkaGuerrierLv. 120
3BabtouGuerrierLv. 120
4MougoudiGuerrierLv. 120
5CrackySuraLv. 120
6RastaPapalisGuerrierLv. 120
7NarvaluxGuerrierLv. 120
8ExtaZieChamaneLv. 120
9KidoGuerrierLv. 120
10KCeraaSuraLv. 120
SERVER STATISTICS

- Online player 70
- Offline store 2.363
- Online players / 24h 1.169
- Characters have emerged 13.827
- Accounts have been created 11.836
- Guilds were founded 740
RANKING OF GUILDS

# Last name Points
1GODkillazDuchnaPoints 20000
2MonsterAghationPoints 19700
3DeutschlandXelrosPoints 19700
4FluierMP3DivineRapierPoints 19700
5ProgressiveSweetw0wPoints 19300
6VAclassMagicVAclassMagicPoints 19000
7OldJerkSTagadaPoints 19000
8SwordOfGodsSkully26Points 19000
9RedBullLaraCroftPoints 19000
10LameEnCartonKaguraPoints 19000